A IX-a Conferință de vară de la Telciu: Decolonizarea revoluțiilor: mișcări sociale, spiritualități și commoning (devălmășire/comunalizare) / 9th Telciu Summer Conference: Decolonizing Revolutions: Social Movements, Spiritualities and Commoning

 

 

13 – 16 August 2020, Telciu, România

Condițiile istorice ale momentului actual sunt stabilite într-o mare parte de secole de dominație colonială, prin care s-au forjat ordinile sociale rasiste și patriarhale actuale. Imaginarul contemporan este limitat de consecințele de lungă durată ale Războiului Rece, insistând pe ficțiunea bipolarității între așa-numita „libertate” capitalistă, pe de o parte, și totalitarismul „comunist” pe de altă parte, fără a ține cont de faptul că acest război nu a fost unul „rece” în Sudul global. Unde imperiile au fost înlocuite de statul-națiune teritorial, vechile practici de persecutare și marginalizare a „celorlalți”, așa cum sunt ei desemnați de  stat, au continuat până în prezent (grupul etnic Rohingya din Myanmar, popoarele indigene din America, pastori / beduini nomazi în țări precum China și Algeria).

„Decolonizarea” este o viziune pe care dorim să o implementăm împreună atunci când ne referim la cele trei teme menționate mai sus. Aceasta înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți: interesul nostru se concentrează spre a compara notele/însemnările și a face schimb de strategii. În Telciu, am reflectat asupra modurilor în care regiunea a fost modelată și a rezistat colonialității și modernității. Cercetătorii și cercetătoarele din diferite domenii care vin la Telciu caută în mod constant posibilități prin care să conecteze problematicile legate de periferizare, dominare și alteritate.

În calitate de parteneri într-un proiect decolonial, organizatorii Conferințelor și Școlii de vară de la Telciu sunt conștienți că idealurile revoluționare contemporane, în aceeași măsură cu praxisul, trebuie să facă față dificultăților de a construi mișcări sociale atunci când nimeni nu are timp; cultivarea formelor de apropiere, spiritualitate și viață lăuntrică atunci când semnificațiile acestor termeni au fost ori monopolizate de către dreapta religios-conservatoare, ori mercantilizate de către capitalismul liberal; și restabilirea spațiilor de supraviețuire prin colaborare și bunăstare într-o perioadă de închidere la nivel planetar, privatizare și expropriere, atunci când statul modern și forțele sale opresive preamăresc controlul polițienesc precum și apărarea proprietății private.

Prin urmare, ne interesează prezentări care abordează și analizează cele trei tipuri de practici – mișcările sociale, spiritualitățile și commoning-ul(devălmășire/comunalizare) – din moment ce acestea corespund în linii mari domeniilor cultural-politice, afectiv-corporale și material-spațiale ale teoriei și practicii, întrucât circumstanțele noastre contemporane sunt caracterizate de:

Mișcări sociale: reprimarea vieții culturale și politice prin procese precum lipsa timpului (time poverty) și precaritatea, de unde și dificultatea de a construi mișcări sociale și / sau de a le proteja pentru a nu fi acaparate de impulsuri fasciste.

Spiritualități: comercializarea și controlul vieții lăuntrice prin supravegherea statală și corporativă, pe de o parte, și monopolizarea „spiritualului” (cu toate acestea, relația este definită de viața lăuntrică a unei persoane în raport cu alți oameni, ființe și cosmos) de către mișcări religioase conservatoare, într-o formă, sau, într-o alta, de către antreprenoriatul neoliberal. Ambele au efectul de a încătușa imaginarul a ceea ce este posibil din punct de vedere al imaginației colective și individuale, ambele dovedindu-se vulnerabile la cooptarea fascistă sau capitalistă. Așadar, este esențial să discutăm despre spiritualități în contextul revoluției.

Commoning (devălmășire / comunalizare): împiedicarea unor moduri devălmașe / comunale, deschise la „a fi în relație bună” (pentru a-l cita pe Kim Tallbear) cu ceilalți umani și non-umani, ca o chestiune de supraviețuire reciprocă și bunăstare, prin procese permanente de îngrădire și expropriere a tuturor aspectelor vieții individuale și colective. O caracteristică comună a diverselor forme de neoliberalism este violența structurală prin care singura cale posibilă de a trăi este una distructivă și risipitoare.

La nivel istoric plasarea mizelor culturale, spirituale și materiale pe același plan de luptă a fost anevoioasă. Gânditorii de stânga au respins spiritualitatea, sau au asociat-o cu dogmele religiei organizate, pe de o parte, sau cu decăderea misticismului new-age pe de alta. În acest sens, există numeroase dovezi care să justifice aceste critici. Cu toate acestea, eliberarea de sub violențele status quo-ului nu trebuie făcută fără proiectul recuperării vieții interioare a indivizilor. Importanța luării în considerare a dimensiunilor politice, economice, afective și materiale ale încercărilor noastre de emancipare ne cere să conjugăm împreună aceste trei aspecte. Poate că putem învăța din exemplele nereușite care au pus în evidență un aspect în detrimentul celuilalt. Confluența religiilor evanghelice și a mișcărilor de dreapta în SUA, America Latină, Africa Centrală și de Sud, poate fi o dovadă a pericolului de a nu include chestiunea spiritualului în implicarea politică și socială. În același timp, am dori să abordăm tensiunea inerentă dintre presupusa imposibilitate de scalare a soluțiilor bazate pe bunuri comune, viață comunală și alternative sustenabile în general, și sarcina de a ne opune la scara mare totalității capitalismului. Este necesară astfel o discuție despre amplificarea sau interconectarea bunurilor și a economiilor sustenabile non-capitaliste, a posibilităților de anulare a coruperii bunurilor comunale/devălmășiilor și a cuplajelor structurale ale bunurilor și capitalului, luând în calcul și opțiunile disponibile pentru cultivarea lifeworlds (lumilor de viață) în afara capitalului și a statului.

 Invitată: Julie Klinger, University of Delaware

Conferința se desfășoară în limba engleză.

Nu există taxe pentru participanții la conferință. Organizatorii vor acoperi mesele pentru vorbitori și vor facilita rezervarea camerelor. Costul cazării se achită de către participanți (camera single: 80 RON / noapte; dublă: 120 RON / noapte). În cazul în care nu puteți acoperi cheltuielile de cazare, vă rugăm să ne informați, deoarece putem să oferim cazare gratuită pentru 5 persoane care vorbesc în cadrul conferinței, în funcție de nevoie și la cerere. Cercetătorii independenți și tinerii cercetători (junior researchers) vor avea prioritate.

Prezentările din cadrul Conferințelor vor avea loc în zilele de 14 și 15 august, cu o cină de bun venit pe 13 august, iar pe 16 august vor avea loc activitățile de început ale Școlii de vară de la Telciu (telciusummerschool.ro).

Așteptăm propunerile celor interesați, constând în  titlu și un rezumat de 300 de cuvinte, împreună cu afilierea, până pe 10 mai, la adresa de mail:  [email protected]. Dacă sunteți vorbitori de limba română, vă rugăm să ne trimiteți rezumatul atât în engleză cât și în română, pentru a reduce munca traducătorilor noștri (ne dorim să publicăm materialele conferinței în ambele limbi pentru a putea fi promovate și în rândul publicului vorbitor de limba română).

Conferințele de vară de la Telciu sunt urmate de Școala de Vară de la Telciu  (16 – 23 august), eveniment bilingv engleză/ română, având  aceeași temă. Școala de Vară de la Telciu este concepută în jurul seminarelor academice și a altor activități culturale și artistice, cu o structură mai deschisă decât cea a Conferințelor de vară. Dacă doriți să participați și la Școala de Vară, există un proces de selecție diferit care va fi anunțat la sfârșitul lunii martie. Cu toate acestea, vă rugăm să ne informați dacă doriți să rămâneți și pe perioada Școlii de Vară. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://telciusummerschool.ro/

Conferințele sunt organizate de către Centrul pentru Studiul Modernității și a Lumii Rurale (CSMLR, Telciu, România) și Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău.

Finanțate de Primăria și Consiliul Local Telciu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în cadrul proiectului Colonial, postcolonial și autocolonial în literatura română (Administrația Fondului Cultural Național)și Universitatea din Delaware Departamentul de Geografie și Științe Spațiale

Parteneri: Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germania), Liceul Tehnologic Telciu, Editura Tact, Transilvania Print, Observator Cultural, Baricada, CriticAtac, Gazeta de Artă Politică, Platzforma, Transindex, Liga Oamenilor de Cultură Bonțideni , Bistrițeanul, Observator BN, Timp Online, Prăvălia culturală, Mesagerul de BN

Comitetul științific:

Cornel Ban, UK/Copenhagen Business School, Denmark

Manuela Boatcă, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

Alina Branda, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania

Sorin Gog, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania

Julie Klinger, Boston University, USA

Anca Pârvulescu, Washington University, St. Louis, US

Julia Roth, Centre for Inter-American Studies, University of Bielefeld, Germany

Ovidiu Țichindeleanu, IDEA arts+society, Cluj, Romania

Madina Tlostanova, Linköping University, Sweden

Comitetul de organizare:

Adina Mocanu, Universitatea din Craiova / ADHUC- Centre de Recerca,Teoria, Gènere, Sexualitat, Barcelona, Spania

Ágota Ábrán, Muzeul de Istorie și Artă, Zalău, România

Anastasia Oprea, Center for Social Studies / Economics School, Coimbra University

 

9th Telciu Summer Conference: Decolonizing Revolutions: Social Movements, Spiritualities and Commoning

13-16 August 2020, Telciu, Romania

Call for Papers deadline: 10 May

The historical conditions of our present moment are set in no small part by centuries of colonial domination, through which contemporary racist and patriarchal social orders were forged. Contemporary imaginations are hobbled by the enduring Cold War legacies that insist on the fiction of bipolarity between so-called capitalist “freedom” on one hand, and “communist” totalitarianism on the other, while disregarding that this war was not a cold one in the Global South. Where empires have been replaced by territorial nation-states, old practices of persecuting and marginalizing state-designated “others” continues. (The Rohingya in Myanmar, Indigenous peoples in the Americas, nomadic pastoralists/Bedouins in places like China and Algeria). “Decolonizing” is a vision that we aspire to enact together across the three domains mentioned above. It means different things to different people: the interest is in comparing notes and swapping strategies. In Telciu, we have been developing reflections on the ways the wider region has been shaped by and resisted coloniality and modernity. Researchers coming from different backgrounds to Telciu are continuously looking for possibilities of connecting issues related to peripheralization, domination, and othering.

As partners in a decolonial project, the organisers of the Telciu Summer Conference and School are well aware that contemporary revolutionary ideals and praxis must contend with the difficulties of building social movements when no one has time; cultivating modes of togetherness, spirituality and inner life when the meanings of such terms have either been monopolized by the conservative religious right or commodified under liberal capitalism; and restoring spaces of collaborative survival and well-being in a time of planetary enclosure, privatization and expropriation when the modern state and its police force are built around the ideal of policing and protecting private property.

We, therefore, invite presentations that tackle and analyze the three practices of social movements, spiritualities, and commoning as they roughly correspond to the cultural-political, affective-embodied, and material-spatial domains of theory and practice, as our contemporary circumstances are characterized by:

Social Movements: The strangulation of cultural and political life through processes such as time-poverty and precarity, hence the difficulty of building social movements and/or protecting them from takeover by fascist impulses.

Spiritualities: The commodification and policing of inner life through state and corporate surveillance on one hand, and the monopolization of “the spiritual” (however defined relation of one’s inner life in relation to other humans, beings, and the cosmos) by conservative religious movements on one hand, or neo-liberal self-entrepreneurialism on the other. Both have the effect of shackling the imagination of what is possible in terms of collective and individual imagination, and both have proven vulnerable to fascist or capitalist cooptation. Therefore it is essential to discuss spiritualities in the context of revolution.

Commoning: The foreclosure of open-ended communal/community ways of “being in good relation” (to quote Kim Tallbear) to human and non-human others as a matter of mutual survival and well-being through ongoing processes of enclosure and expropriation of all aspects of individual and collective life. A shared feature of the varieties of neoliberalism is the structural violence through which the only possible way to live is a destructive and wasteful one.

Historically, it has been challenging to place the cultural, spiritual, and material stakes on the same plane of struggle. Leftist thinkers have dismissed spirituality or conflated it with the dogmas of organized religion on the one hand, or the decadence of new-age mysticism on the other. To be sure, there is abundant evidence to substantiate these critiques. However, liberation from the violences of the status quo is not to be had without the project of reclaiming one’s inner life. The importance of considering the political, economic, affective, and material dimensions of our quests for emancipation requires that we draw these three together. Perhaps we can learn from failed examples that emphasized one at the expense of the other. Perhaps the confluence of evangelical religions and right-wing movements in the US, Latin America, Central and South Africa is evidence of the danger of leaving the spiritual outside the terrain of political and social engagement. At the same time, we would like to address the inherent tension in the supposed small-scale nature of commons, communal living and sustainable alternatives in general and the need for large scale opposition to the totality of capitalism, by discussing the scaling or inter-connecting commons and non-capitalist durable economies, the possibilities for undoing the corruption of commons and structural couplings of commons and capital and available options for cultivating lifeworlds outside capital and the state

Keynote speaker: Julie Klinger, University of Delaware

The language of the conference is English.

There are no fees for the conference participants. The organizers will cover meals for the speakers and will book, but not cover, accommodation (single: 80RON/night; double: 120 RON/night). In case you cannot cover the accommodation, please let us know, as we are able to cover it for up to 5 speakers based on need and by request. Independent researchers or junior researchers will be given priority with accommodation.

The conference presentations will take place on the 14th and 15th of August, with a welcome dinner on the 13th and activities for the start of the Summer School on the 16th.

If you would like to participate, please send us your title, a 300 word abstract and your affiliation in English by the 10th of May to [email protected]. If you are a  speaker of Romanian, please send us your abstract both in English and Romanian, so as to ease the work of our translators (we like to print our materials in both languages in order to showcase our work for the non-English speaking public).

Please note that the Telciu Summer Conference is followed by the Telciu Summer School (16-23 August), in English and Romanian, with the same topic. The Summer School is designed around longer seminars and other cultural and artistic activities and has a more open structure as the Summer Conference. If you would like to participate, the Summer School has a separate registration process that will be open later in March. However, please let us know if you would like to stay for the Summer School as well. For more information, please visit http://telciusummerschool.ro/.

Organized by the Center for the Study of Modernity and the Rural World (CSMLR, Telciu, Romania) and the County Museum of History and Art, Zalău.

Funded by Telciu City Hall and Village Council, Lucian Blaga University of Sibiu through the project Colonialism, Post-colonialism and Self-colonization in Romanian Literature (AFCN – Administration of the National Cultural Fund) and University of Delaware Department of Geography and Spatial Sciences

Partners: Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germany), Secondary Technical School of Telciu, Tact Publishing House, Transilvania Print, Observator Cultural, Baricada, CriticAtac, Gazeta de Artă Politică, Platzforma, Transindex, Liga Oamenilor de Cultură Bonțideni, Bistrițeanul, Observator BN, Timp Online, Prăvălia culturală, Mesagerul de BN

 

Scientific Board:

Cornel Ban, UK/Copenhagen Business School, Denmark

Manuela Boatcă, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

Alina Branda, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania

Sorin Gog, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania

Julie Klinger, Boston University, USA

Anca Pârvulescu, Washington University, St. Louis, US

Julia Roth, Centre for Inter-American Studies, University of Bielefeld, Germany

Ovidiu Țichindeleanu, IDEA arts+society, Cluj, Romania

Madina Tlostanova, Linköping University, Sweden

 

Main Organizers:

Adina Mocanu, University of Craiova, Romania / ADHUC- Centre de Recerca, Teoria, Gènere, Sexualitat, Barcelona, Spain.

Ágota Ábrán, Museum of History and Arts, Zalău, Romania

Anastasia Oprea, Center for Social Studies / Economics School, Coimbra University

 

Visual art by Cristian Grecu