În ce lumină vor cădea

© Mario Galloni
© Mario Galloni

 

GABRIELE GALLONI s-a născut la Roma în 1995. Studiază Literatura Modernă la Universitatea La Sapienza. A publicat volumul Slittamenti (Alunecări) Editura Augh Edizioni, Viterbo 2017, cu o notă semnată de Antonio Veneziani și In che luce cadranno (În ce lumină vor cădea) Editura RPlibri, Colecția Poesia – Secțiunea L’anello di Mobius’  2018, unde pare că „se joacă, prin poezie, între tăcere și a lăsa lucrurile la jumătate, și o face uneori cu cruzime, alteori cu grație, oferind cititorului o lectură ascuțită, dar mai ales carnifică, de materie vie. Ceea ce poate surprinde la un poet atât de tânăr, dar care folosește tonuri mature, este pendularea între concis și stupoare, între lejeritate și acuitate, printr-un vers pe cât de rafinat pe atât de înțepător” – din nota semnată de Antonio Bux la ultimul volum.)

Traducere din italiană: DANIELA MĂRCULEȚ

 

ucide-te
în ceilalți
pe tine;

pe tine
cel dintâi

 

Sakim

(cinci mișcări)

 

Întârziere

O pauză în timpul inciziei,

chiar dacă scurtă, va contamina

carnea.  Nu vei ști ce să faci

apoi la ora cinei. O scanare

neîntreruptă, cuțitul nu trebuie

să se oprească pentru nimic în lume.

 

Apăsare

Al doilea punct. Despicătura se poate face

doar cu mișcări oscilante, înainte și înapoi,

de-a lungul gâtului. Nu există o nouă măsură

care să conteze. Dacă e posibil să se evite

orice apăsare – orice apăsare este prietena

mizeriei: să nu uiți.

 

Perforație

Ne reconectăm la punctul precedent.

Cuțitul trebuie să fie vizibil

în momentul tăierii. E-o observație

rizibilă, aceasta, cu adevărat

 insignifiantă. Nu te duce niciodată

prea adânc cu lama. Ține minte.

 

Alunecare

Poți tăia doar încadrându-te între

limitele traheei și vârfului

plămânului când este în expirație.

La punctul ăsta știi că a o da în bară

este o chestiune de câțiva milimetri.

Asigură-te că nu se mișcă mai întâi.

 

Străpungere

Dacă în timpul lucrului traheea

sau esofagul sunt străpunse din greșeală

carnea trebuie să fie aruncată toată.

Și nu te lăsa păcălit de ideea

de a continua. Vom trece prin sită

abilitățile tale cât mai curând posibil.

 

 

I

Mai mult decât în ore sau în minute

ar trebui să dividem această curgere

a noastră în lucruri și situații

și indicii expuse la febre mereu noi.

II

Sângele ca loc mai presus de toate

și apoi fluid ca apa și la apă

sângele te întoarce

după restul. Te trezești în zori

acoperit de vopsea.

III

Nu vorbi despre timp. Acum avem destul

atâta cât curge. Nu-ți fă prea multe griji

de câte ori exist sau exiști:

amintește-ți mai târziu Cuvântul.

 

Știm de exemplu,

fără a o spune, că acum Villa Sciarra

este din nou un instantaneu

supraexpus, o privire coborâtă

din prea multă lumină, calculele

din această vară și din cele trecute.

 

Din Slittamenti (Alunecări) Editura Augh Edizioni, Viterbo 2017

 

Foto – arhivă personală Gabriele Galloni

Morții continuă să-și pună

aceleași întrebări ca vii:

rămân cursul și acțiunile

vieții identice pe cele

două maluri. În ce lumină vor cădea

reveniți în celule.

 

Am cunoscut un om care citea

în palma morților. Îi prefera pe cei

sub douăzeci de ani; în toate duminicile

la morgă le prezicea

coordonatele pentru o nouă viață.

 

Muzica morților este contrapunctul

de pași pe pământ.

 

Ar fi suficient să dăm crezare unui țărm;

unei lumini ce ușor dispare

în spatele pietrelor; sau unui mort ce învie,

pentru a se pierde întorcându-se.

 

Din  In che luce cadranno (În ce lumină vor cădea) Editura RPlibri, Colecția Poesia – Secțiunea L’anello di Mobius’, 2018

Foto ©Editura RPlibri

***

Uccide

negli altri

se stesso;

lo stesso

di prima.

 

Sakim

(cinque movimenti)

 

Ritardo

Una pausa durante l’incisione,

anche se breve, renderà la carne

impura. Non saprai che cosa farne

all’ora della cena. Una scansione

ininterrotta, il coltello non deve

fermarsi mai per nessuna ragione.

 

Pressatura

Secondo punto. Non si può tagliare

che a mozioni oscillanti, avanti e indietro,

lungo la gola. Non c’è nuovo metro

che tenga. Se possibile evitare

ogni pressione – ogni pressione è amica

della sozzura: non dimenticare.

 

Perforazione

Ci riallacciamo al punto precedente.

Il coltello deve essere visibile

al momento del taglio. È un risibile

accorgimento, questo, veramente

ci vuole poco. Non andare mai

a fondo con la lama. Tieni a mente.

 

Slittamento

I limiti nei quali puoi tagliare vanno

dalla trachea fino alla cima del

polmone quando è in espirazione.

A questo punto sai che lo sgarrare

è di pochi millimetri questione.

Accertati che non si muova, prima.

 

Lacerazione

Se durante il lavoro la trachea

o l’esofago laceri per sbaglio,

la carne è da buttare tutta intera.

E non ti passi per la testa idea

di continuare. Passeremo al vaglio

le tue capacità il prima possibile

 

 

I

Più che in ore o minuti

dovremmo sezionarlo questo corso

nostro di cose in luoghi

e cenni esposti a febbri sempre nuove.

II

Il sangue come luogo innanzitutto

e dopo fluido come l’acqua è all’acqua

ché al sangue si ritorna

dopo il resto. Ti sei svegliato all’alba

coperto di vernice.

III

Non parlare del tempo. Ora ne abbiamo

finché ci va. Non fare troppo caso

a quante volte ci sono e ci sei:

ricordati più tardi la Parola.

 

Sappiamo per esempio

senza dirlo che adesso Villa Sciarra

è di nuovo uno scatto

sovraesposto, un abbassare lo sguardo

per troppa luce, il conto

di questa estate e di quelle trascorse.

Slittamenti  – Editura Augh Edizioni, Viterbo 2017

***

 

I morti continuano a porsi

le stesse domande dei vivi:

rimangono i corsi e i ricorsi

del vivere identici sulle

due rive. In che luce cadranno

tornati alle cellule.

 

 

Ho conosciuto un uomo che leggeva

la mano ai morti. Preferiva quelli

sotto i vent’anni; tutte le domeniche

nell’obitorio prediceva loro

le coordinate per un’altra vita.

 

 

La musica dei morti è il contrappunto

dei passi sulla terra.

 

 

Ci basterebbe credere a una riva;

a una luce che vada scomparendo

dietro gli scogli; o che un morto riviva,

che si perda tornando.

 

In che luce cadranno (În ce lumină vor cădea) – Editura RPlibri, Colecția Poesia – Secțiunea L’anello di Mobius’  2018

 Foto – arhivă personală Gabriele Galloni